Kjøps- og leveringsvilkår for kjøp på kroghoptikk.no

Kroghoptikk.no er drevet av Krogh Optikk AS, org. nr. 925 911 860 (Krogh Optikk). Disse kjøps- og leveringsvilkårene gjelder for hver bestilling som gjøres av en forbruker på kroghoptikk.no.

1. Avtalen

Avtalen består av disse Kjøps- og leveringsvilkårene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår.

2. Partene

Selger er Krogh Optikk og betegnes i det følgende som vi/Krogh Optikk.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som deg/kjøperen.

3. Bestilling

Bestilling på kroghoptikk.no innebærer en aksept av våre vilkår og vår personvernerklæring. Kjøp innebærer inngåelse av en avtale som er bindende for begge parter når du har sendt din bestilling til Krogh Optikk.

Alle priser på kroghoptikk.no inkluderer moms. Det tilkommer porto/fraktkostnader pr forsendelse etter de til enhver tid gjeldende priser.

For å bestille varer på kroghoptikk.no, må du være over 18 år.

Vi reserverer oss for eventuelle feil i informasjonen på nettstedet, og forbeholder oss retten til å endre priser på produkter uten forvarsel. Videre forbeholder Krogh Optikk seg retten til prisjusteringer, utsalg, feil i angivelser i lagerstatus, endringer i tekniske spesifikasjoner og eventuelle trykkfeil på vårt nettsted og i annonser samt for andre tekniske problemer. Krogh Optikk forbeholder seg retten til å kansellere ordrer som gjennomføres på grunn av feilaktig informasjon som nevnt over.

4. Betalingen

Varene blir betalt ved bestilling og Krogh Optikk tilbyr sikker betaling med VISA eller Eurocard/Mastercard gjennom Klarna og Vipps.

5. Levering

Levering er skjedd når du, eller din representant, har overtatt varen eller varene.

Alle produkter sendes hjem til deg, eller til annen adresse dersom du ønsker det.

Normal leveringstid via Bring er 10-12 dager fra bestilling av linser og 2-4 dager for levering av solbriller. For enkelte linser vil forsendelsen kunne ta lengre tid.

6. Uavhentede forsendelser

Forsendelsen oppbevares hos postmottaket etter gjeldende rutiner hos det enkelte postmottak før den automatisk returneres til oss. Ved uavhentede forsendelser forbeholder vi oss retten til å kreve erstatning for de håndteringskostnader som oppstår som følge av den uavhentede forsendelsen, herunder returneringsgebyr og andre administrative kostnader.

7. Særlige regler for bestilling av linser

For å bestille kontaktlinser på kroghoptikk.no kreves gyldig resept fra optiker eller øyelege for de linsene du ønsker å bestille. At du har resept bekrefter du ved bestilling av linser fra nettsiden. Du bekrefter også at du vet hvordan du skal håndtere og ta vare på kontaktlinsene dine samt at du er kjent med at feilaktig bruk av kontaktlinser kan medføre skader på øynene og i verste fall skade synet. Resepten må ikke være eldre enn ett år.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan du angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Du må gi melding til oss om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.
  • Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Du har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (ved bruk av angrerettskjema som sendes per e-post eller brev).

Angreretten gjelder ikke for følgende typer produkter:

  • Produkter som har blitt produsert i henhold til kundens spesifikasjoner eller som på annen måte er tydelig personlig preget;
  • Produkter med en brutt forsegling som ikke kan returneres på grunn av helsemessige eller hygieniske årsaker; og
  • Produkter som raskt kan brytes ned eller bli for gamle.

Hvis du ønsker å bruke angreretten, kan du sende en melding om at du vil angre kjøpet via e-post eller brev ved å bruke vedlagte angrerettskjema eller benytte et standard angrerettskjema.

E-post: [nettbutikken@kroghoptikk.no]

Postadresse:

Krogh Optikk Majorstuen

Kirkeveien 64

0364 Oslo

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angrerettskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må du sende tilbake varen til oss på adressen nedenfor uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Du er ansvarlig for å dekke de direkte kostnadene ved retur av varen eller varene. Ved returnering trekkes 130,- kr. fra summen som refunderes og en retur kan ikke skje i butikk.

Postadresse:

Krogh Optikk Majorstuen

Kirkeveien 64

0364 Oslo

Du kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan du bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. Angreretten faller bort dersom forseglingen på solbrillen eller linsepakken er brutt.

Vi er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til deg uten unødig opphold, og senest 14 dager fra vi fikk melding om din beslutning om å benytte angreretten. Vi har rett til å holde tilbake betalingen til vi har mottatt varene fra deg, eller til du har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering

Dersom vi ikke leverer varen eller leverer for sent i henhold til hva som er avtalt, og det ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra oss. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis vi leverer et mangelfullt produkt, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen, kontakte oss ved å sende en e-post til [nettbutikken@kroghoptikk.no] eller ringe oss på [22 95 79 70] om at du påberoper deg mangelen. Ved reklamasjon trenger vi følgende informasjon fra deg:

  • Ordrenummer (se opplysninger på ordrebekreftelsen)
  • Ditt navn og kontaktinformasjon
  • Informasjon om hvilken eller hvilke varer reklamasjonen gjelder

Melding om reklamasjon må sendes innen rimelig tid fra du oppdaget mangelen, og senest to år fra du mottok varen. Hvis du ikke reklamerer i tide, bortfaller retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Krogh Optikk betaler returfrakten ved godkjente reklamasjoner. Når produktet returneres og reklamasjonen har blitt godkjent, vil du bli kompensert i samsvar med gjeldende forbrukerlovgivning. Krogh Optikk tilstreber at dette skal skje innen 30 dager fra Krogh Optikk har mottatt reklamasjonen. Avhengig av produktets art må lengre tid kunne påregnes. Krogh Optikk forbeholder seg retten til å nekte reklamasjon hvis det viser seg at produktet ikke er mangelfullt med utgangspunkt i gjeldende forbrukerlovgivning.

11. Ugyldighet

Dersom en domstol eller annet kompetent organ anser at bestemmelser i disse vilkårene er ugyldige eller ikke kan håndheves, skal ikke dette påvirke, ugyldiggjøre eller være til hinder for håndhevelse av øvrige bestemmelser i vilkårene. Så langt lovgivningen tillater det, skal denne bestemmelsen håndheves på en slik måte at betydningen av disse vilkårene får virkning etter sitt innhold.

12. Force Majeure

Forsinkelser som skyldes forhold utenfor Krogh Optikks kontroll og som ikke Krogh Optikk med rimelige midler kunne ha forutsett, for eksempel alminnelig arbeidskonflikter, lyn, brann, krig, terrorangrep, endrede offentlige reguleringer, feil i operatørers nettverk, mangel i transporttjenester, kommunikasjoner, energi eller andre lignende omstendigheter samt forsinkelse eller svikt i tjenestene til en underleverandør/konsulent på grunn av forhold som nevnt, er ikke Krogh Optikk ansvarlig for. Slike forhold skal være ansvarsbefriende for Krogh Optikk og medføre utsettelse av det tidspunktet gjennomføring av prestasjonen skal skje. Dersom Krogh Optikk er ute av stand til å utføre sine forpliktelser på grunn av forhold som nevnt ovenfor, skal Krogh Optikk informere kunden om dette og angi de forhold som utgjør Force Majeure. Krogh Optikk skal også informere kunden når de forhold som utgjør Force Majeure opphører. Hvis feilen vedvarer i mer enn to (2) måneder, har både kunden og Krogh Optikk rett til å heve kjøpet med umiddelbar virkning.

13. Personopplysninger

Ditt personvern og beskyttelse av din personlige informasjon er viktig for Krogh Optikk. Les Krogh Optikks personvernerklæring her.

14. Endring av vilkårene

Krogh Optikk forbeholder seg retten til å foreta endringer i disse vilkårene løpende. Endringer i disse vilkårene vil bli lagt ut på kroghoptikk.no. Endringene gjelder fra 30 dager etter at Krogh Optikk har informert deg om endringene, eller fra det tidspunkt du har godtatt vilkårene i forbindelse med et nytt kjøp eller fra du besøker kroghoptikk.no på nytt.

15. Gjeldende lov og Konfliktløsning

Disse vilkår og enhver tvist forbundet med disse er underlagt norsk rett.

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Krogh Optikk og kunden skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600.

Europakommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Dersom det ikke er mulig å oppnå enighet ved dialog, skal tvister løses av norske domstoler med Oslo tingrett som verneting.